Ana içeriğe atla

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi Tanım Formative / Summative / Diagnostic Öğrenci Sayısı Bireysel / Grup Bilişsel Seviye ÖzU veya Başka Araçlar ile Nasıl Yaparım?
Açık Kaynak Sınavları (Open Source Exams) Dersin öğretim elemanı, açık uçlu sorulardan oluşan bir sınav hazırlar. Sınav sırasında öğrencilere çeşitli kaynaklara erişim imkanı tanınır ve öğrencilerden sınav sorularını cevaplandırmaları istenir. Formative (Süreç)
Summative (Son)
Küçük gruplar için uygundur Bireysel Hatırlama, Anlama, Uygulama, Analiz, Değerlendirme LMS Quiz
Araştırma Yazısı (Research Paper) Öğrenciler ders konusu kapsamında detaylı bir araştırma yazısı yazarak, konuyla ilgili alan yazın taraması yapar, analizlerini, sonuçlarını ve değerlendirmelerini sunar. Summative (Son) Küçük ve büyük gruplar için uygundur Bireysel / Grup Hatırlama, Anlama, Uygulama, Analiz, Değerlendirme, Yaratma LMS Assignment
Bir Dakikalık Çalışmalar (One-Minute Papers) Bu etkinlikte "Bu derste öğrendiğiniz en önemli şey nedir ve/veya neleri anlamakta zorlandınız?" gibi açık uçlu bir soru oluşturun ve dersin sonunda öğrencilere sorun. Bir dakika sonunda cevapları alın. Formative (Süreç) Küçük ve büyük gruplar için uygundur Bireysel Hatırlama, Anlama,Analiz, Değerlendirme Free Tool
Çevrimiçi Anket (Online Survey) Dersin öğretim elemanı öğrencilerin beklentileri, ilgi düzeyleri ve önbilgilerini belirlemek amacıyla anket uygular. Öğretim elemanı anketlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme hedeflerine yönelik ders tasarımını geliştirebilir. Diagnostic
(Teşhis Edici)
Küçük ve büyük gruplar için uygundur Bireysel Hatırlama, Anlama, Analiz, Değerlendirme LMS Survey, Zoom Poll
Çevrimiçi Quiz (Online Quiz) Dersin öğretim elemanı akademik dönemin başında öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek için kısa bir quiz hazırlar ve uygular. Ayrıca, Ders kapsamında dönem boyunca, aynı anda ve düzenli aralıklarla tüm öğrencilere uygulanabilir. Haftalık değerlendirmeler sonucunda, öğrencilerin ilerlemeleri takip edilebilir. Öğretim elemanı dersin bir sonraki aşamasına geçmeden önce, öğrenme hedeflerine ulaşma düzeyini saptamak ve öğrencilerin öğrenme düzeylerini geliştirmek için belirli aralıklarda bu yönteme başvurabilir. Formative (Süreç)
Diagnostic
(Teşhis Edici)
Küçük ve büyük gruplar için uygundur Bireysel Hatırlama, Anlama, Analiz, Değerlendirme LMS Quiz
Doküman İncelemesi (Book/Journal Reviews) Öğrencilerin analitik düşünme becerilerini, yazma becerilerini ve okuma-anlama becerilerini test etmek için kullanılabilir. Öğrencilerden ders öncesi doküman incelemesi yapmasını istemek, bir vakayı tartışma ve sunma becerisi de dahil olmak üzere bir dizi beceriyi değerlendirmek için yararlı olabilir. Öğrencilere derse aktif katılımına göre de ayrıca not verilebilir. Formative (Süreç) Küçük ve büyük gruplar için uygundur Bireysel / Grup Hatırlama, Anlama, Uygulama, Analiz, Değerlendirme LMS Assignment
Kişisel Blog Tutma (Personal Blog) Öğrencilere, öğrendiklerini göstermeleri için web sitesi veya blog gibi bir multimedya belgesi oluşturmalarına izin verin. Böylece öğrenci, her hafta derste öğrendiği konu üzerine bir blog yazısı yazar ve öğrencilerin dönem boyunca yazdıkları blog yazıları değerlendirilebilir. Formative (Süreç) Küçük gruplar için uygundur Bireysel Hatırlama, Anlama, Analiz, Değerlendirme Free Tool
Odak Grupları ve Çevrimiçi Görüşmeler (Focus Group and Online Interview) Dersin öğretim elemanı, öğrencilerin geçmiş bilgisini öğrenmek ve öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla öğrencilerle çevrimiçi birebir veya grup görüşmeleri yapabilir. Öğrencilerin tartışma ortamına katılması sağlanır. Diagnostic
(Teşhis Edici)
Küçük gruplar için uygundur Bireysel / Grup Hatırlama, Anlama, Analiz, Değerlendirme Zoom
Öğrenci Tarafından Oluşturulan Sorular (Student Generated Test Questions) Öğrencilerin ders konusuna ilişkin sorular hazırlaması ve derste paylaşması istenebilir. Bu sayede, öğrencilerin neleri daha iyi anlayıp anlamadıklarını analiz etmeleri sağlanır. Bu sorular ve yanıtları üzerine sınıfta tartışma ortamı oluşturularak, tartışma süreci değerlendirebilir. Öğrenciler tarafından sorulan ve sınıfta tartışılan sorular üzerinden mini bir sınav yapılabilir. Formative (Süreç) Küçük gruplar için uygundur Bireysel Hatırlama, Anlama, Analiz, Değerlendirme LMS Forum, Zoom
Öz ve Akran Değerlendirmesi (Self-Assesment and Peer Assesment) Öğrencilerin ilgili ders konusunu derinlemesine öğrenmesine ve başkalarının çalışmalarını değerlendirerek kendi çalışmalarını geliştirmelerine olanak tanır. Dersin öğretim elemanı tarafından öz ve akran değerlendirmesi kriterleri öğrencilerle paylaşılmalıdır. Formative (Süreç) Küçük ve büyük gruplar için uygundur Bireysel / Grup Hatırlama, Anlama, Uygulama, Analiz, Değerlendirme, Yaratma LMS Workshop
Poster Sunumu (Poster Presentation) Öğrencilerin dersle ilgili bir konuyu özümsemeleri için ilgili konuyu derinlemesine analiz etmelerini ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri göstermelerini sağlar. Öğrencilerin hazırladığı poster içeriğine ve sunumlarına not verilebilir. Rubrik ile değerlendirilebilir. Formative (Süreç)
Summative (Son)
Küçük ve büyük gruplar için uygundur Bireysel / Grup Hatırlama, Anlama, Uygulama, Analiz, Değerlendirme, Yaratma Free Tool
Proje (Project) Öğrencilerden, bireysel ve/veya grup şeklinde proje yapmaları istenebilir. Öğrenciler proje kapsamında gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucunda elde ettikleri bilgileri uygulamaya geçirerek, edindikleri teorik bilgiyi gerçek hayata taşıyabilirler. Rubrik ile değerlendirilebilir. Formative (Süreç)
Summative (Son)
Küçük ve büyük gruplar için uygundur Bireysel / Grup Hatırlama, Anlama, Uygulama, Analiz, Değerlendirme, Yaratma LMS Assignment
Sözlü Sınavlar / Sunumlar (Oral Exams / Presentations) Öğrenciler, bireysel ve/veya grup sunumu yapabilir. Sözlü sunumlar, öğrencilere öğrenme süreçlerine ilişkin geri bildirim verilmesini, iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamanın yanı sıra öğretim elemanı tarafından bir değerlendirme aracı olarak kullanılabilir. Formative (Süreç)
Summative (Son)
Küçük ve büyük gruplar için uygundur Bireysel / Grup Hatırlama, Anlama, Analiz, Değerlendirme Zoom, Panopto
Tartışma Forumları (Discussion Forums) Öğretim elemanı ve öğrenciler arasında asenkron yazılı görüş alışverişi yapılmasını sağlar. Öğrencinin izlediği video, okuduğu makale vb. sonrasında asenkron etkileşimli bir tartışma olanağı tanır. Öğrencilerin yapacakları yorumlar notlandırılabilir. Formative (Süreç) Küçük ve büyük gruplar için uygundur Bireysel Hatırlama, Anlama, Uygulama, Analiz, Değerlendirme, Yaratma LMS Forum
Tek Cümlelik Özet (One-Sentence Summary) Tek cümlelik özet, üst düzey düşünmeyi ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır; öğrencilerin bir süreci veya kavramı sentezleyip sentezleyemeyeceğini gösterir. Örneğin, öğrencilerinizden konuya ilişkin 5N1K sorularına ayrı ayrı cevap vermelerini, ardından bu cevapları tek bir cümlede birleştirmelerini isteyin. Öğrenci girdilerini toplamak için bu tekniği bir tartışma forumuyla çevrimiçi olarak kullanabilirsiniz. Çevrimiçi ortam aynı zamanda öğrencileri bir akran değerlendirme sürecine dahil etmeyi ve zamanında geri bildirim sağlamayı kolaylaştırır. Formative (Süreç) Küçük ve büyük gruplar için uygundur Bireysel Hatırlama, Anlama, Uygulama, Analiz, Değerlendirme LMS Forum, Zoom
Vaka Çalışması (Case Study) Öğrencilerden bir vaka ya da problemin tanımı ve çözümleri için çalışması istenebilir. Öğrencilerin edindikleri teorik bilgilerin, pratiğe aktarıp aktaramadığı ölçülebilir. Formative (Süreç)
Summative (Son)
Küçük ve büyük gruplar için uygundur Bireysel / Grup Hatırlama, Anlama, Uygulama, Analiz, Değerlendirme, Yaratma LMS Assignment
Video Kaydı (Video Recording) Öğrenciden, bir konu hakkında video çekmesi istenebilir (örn: bir deneyin tüm aşamalarının gösterildiği bir video çekimi, bir konu hakkında kısa film vs.) Summative (Son) Küçük ve büyük gruplar için uygundur Bireysel / Grup Hatırlama, Anlama, Uygulama, Analiz, Değerlendirme, Yaratma Panopto, Zoom
Wiki Aktivitesi (Grup Çalışması) (Wiki Activity) Dersin öğretim elemanı, öğrencileri gruplara ayırır. Her gruba, araştırma yapacakları bir konu vererek, konu üzerinde ortaklaşa çalışmalarını ve nihai bir ürün ortaya çıkartmalarını isteyebilir. Öğrenciler konuyu hep birlikte keşfeder, tartışır ve ortak bir doküman/ürün ortaya çıkartır. Öğretim elemanı, öğrencilerin öğrenme süreçlerinin değerlendirmesiyle beraber, ortaya konan nihai ürünün son değerlendirmesini yapar. Formative (Süreç)
Summative (Son)
Küçük ve büyük gruplar için uygundur Grup Hatırlama, Anlama, Uygulama, Analiz, Değerlendirme, Yaratma LMS Wiki Activity
Wiki Aktivitesi (Beyin Fırtınası) (Wiki Activity) Dersin öğretim elemanı, tüm sınıf veya daha küçük öğrenci grupları için bir Wiki etkinliği oluşturur. Öğrencilerden ilgili ders konusuyla ilgili beyin fırtınası yapmalarını ve fikirlerini ortak oluşturulan Wiki üzerinde paylaşmalarını ister. Öğretim elemanı, öğrencilerin bu çalışmalarının değerlendirmesini yaparak derse aktif şekilde katılıp katılmamaları durumunu değerlendirir. Formative (Süreç) Küçük ve büyük gruplar için uygundur Grup Hatırlama, Anlama, Uygulama, Analiz, Değerlendirme, Yaratma LMS Wiki Activity
Yazılı Metin (Kompozisyon, Rapor) / (Essay / Paperwork) Dersin öğretim elemanı, öğrencilerden belli bir konuda kompozisyon yazmalarını ister ve yazılan kompozisyonda belirli kelimelerin/sözcük grubunun kullanılması ve minimum kelime sayısı kuralları koyabilir. Özelikle sınıf mevcudu fazla olan derslerde yazılı metinlerin hızlı bir değerlendirmesinin yapılması ve öğrencilerin çalışmalarıyla ilgili anında geri bildirim almaları için kullanılabilir. Formative (Süreç)
Summative (Son)
Küçük ve büyük gruplar için uygundur Bireysel Hatırlama, Anlama, Uygulama, Analiz, Değerlendirme, Yaratma LMS Quiz-Essay (auto-grade)
Zihin Haritalama (Mind Maping) Dersin öğretim elemanı, öğrencilerden ders konusuyla ilgili bildiklerine ilişkin kısa kelimeler veya cümleler kullanarak zihin haritası oluşturmalarını ister. Öğretim elemanı bu sayede öğrencilerinin neyi bildiğini ve/veya öğrendikleri bilgileri nasıl analiz ettiğini değerlendirebilir. Diagnostic
(Teşhis Edici)
Küçük ve büyük gruplar için uygundur Bireysel / Grup Hatırlama, Anlama, Analiz Free Tool
Portfolyo (Portfolio) Dönem içerisinde öğrencilerden portfolyo hazırlamaları istenebilir. Portfolyo içerisinde ders kapsamında belirlenen hedefler ve kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin performanslarını yansıtan çalışmalara yer verilmelidir. Ayrıca, öğrencilerin dersin hedefleri doğrultusundaki gelişim ve ilerlemelerini kanıtlayan belge, dökümanlar ve çalışmalar yer almalıdır. Öğrenciler tarafından hazırlanan portfolyolar, dönem boyunca dersin öğretim elemanı tarafından yorumlanır ve notlandırılabilir. Formative (Süreç)
Summative (Son)
Küçük gruplar için uygundur Bireysel Hatırlama, Anlama, Uygulama, Analiz, Değerlendirme, Yaratma Free Tool